Forskningsrapporter

2,6 miljoner barn föds döda varje år

Rapport från The Lancet 2011-04-14

Runt 2,6 miljoner barn föds döda varje år, enligt en ny rapport. Det är fler liv än vad malaria och aids tar tillsammans, enligt WHO:s forskare.

Nästan alla – 98 procent – av dödfödslarna år 2009 ägde rum i fattiga länder, enligt rapporten som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet. Av de 2,6 miljoner barn som varje år dör sker ungefär hälften av dödfödslarna under förlossningen. De andra sker före själva förlossningen. The Lancet, Stillbirthts>>

 

Bättre för gravid att sova på vänster sida

Rapport från BMJ (British Medical Journal) 2011-06-23

Risken för att en graviditet ska sluta med att det väntade barnet dör kan halveras om kvinnan sover på vänster sida. Att sova på rygg eller på höger sida mot slutet av graviditeten ökar däremot risken för att barnet avlider redan i livmodern.

Det visar en nyzeeländsk studie, som publiceras i nätupplagan av medicintidskriften British Medical Journal. British Medical Journal>>

 

Ultraljud och röntgen hade liten inverkan på fostrens utveckling

Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-05-12

Ultraljudsundersökningar och röntgen under fosterstadiet verkar inte ha någon större inverkan på hjärnans utveckling, visar en studie vid Uppsala universitet. Karin Glimskär Stålberg har undersökt personer födda på 70- och 80-talet och lägger fram sin avhandling den 16 maj.

– Man bör komma ihåg att dagens ultraljud innebär betydligt högre energinivåer än vad man använde då, betonar hon. Läs mer här  >>

 

BB-rutiner påverkar sjuklighet hos nyfödda

Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-09-17

Rutinerna på BB och för den första tiden efter förlossningen påverkar sjukligheten hos de nyfödda, men också vårdkostnaderna och föräldrarnas tillfredsställelse, skriver Lotta Ellberg i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet. Läs mer här >>

 

Ökad risk för tidig barndöd med schizofrena föräldrar

Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-10-01

En ny studie från Karolinska Institutet visar att föräldrar med schizofreni i högre utsträckning än andra riskerar att förlora sitt barn under det första levnadsåret. Studien som publiceras i oktobernumret av British Journal of Psychiatry baseras på 2 miljoner svenska förlossningar mellan 1983 och 2002.

Läs mer här >>

 

Oförklarligt dödfödda spädbarn bar på Ljunganvirus

Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-11-06

Forskare misstänker att det så kallade Ljunganviruset orsakar fosterdöd hos människa. Hypotesen stöds av en ny avhandling som presenterats vid Karolinska Institutet. Doktoranden Annika Samsioe har undersökt femton fall av fosterdöd och konstaterat Ljunganvirussmitta i tio av dem.

Läs mer här >>

 

Nyupptäckta risker för gravida med kroniskt högt blodtryck

Pressmeddelande från Uppsala universitet 2007-04-10

Det är känt att kvinnor med kroniskt högt blodtryck som blir gravida löper ökad risk för komplikationer, detsamma gäller barnet. Karin Zetterströms avhandling visar dock på hittills okända samband. Kvinnor som själva fötts underviktiga löper större risk för svår, men inte för lätt, havandeskapsförgiftning. Pojkar löper klart större risk än flickor att dö före eller snart efter födseln.

Läs mer här >>

 

 

Koppling mellan lindrig infektion och andningsuppehåll

Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2007-05-28

Det är välkänt att andningsuppehåll hos för tidigt födda barn kan utlösas av en infektion, samt att infektion verkar bidra till plötslig spädbarnsdöd. Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat på en mekanism för hur även en mindre infektion kan orsaka andningsuppehåll och död vid syrebrist.

Läs mer här >>

 

Vaccinering av kvinnor kan minska dödliga spädbarnsinfektioner (GBS)

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2007-10-05

Antibiotikaresistenta bakterier är ett gissel i den moderna sjukvården. Ett sätt att skydda mot bakterieinfektioner är att vaccinera mot dem så att antibiotika inte behöver användas. En avhandling från Sahlgrenska akademin tar ett steg mot utvecklandet av ett vaccin som skulle kunna rädda livet på nyfödda drabbade av farliga infektioner.

Läs mer här >>

 

Riskerna vid graviditet ökar med antalet cigaretter

Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2006-01-30

Ju fler cigaretter mamman röker under graviditeten, desto större är risken att förlossningen kommer igång för tidigt. I de fall moderkakan har lossnat ökar även risken för att fostret eller det nyfödda barnet dör. Det visar en ny avhandling som läggs fram vid Karolinska Institutet.

Läs mer här >>

 

Nya rön om plötslig spädbarnsdöd

Medicinsk kommentar 2006-02-09

  • Sömn i ryggläge är säkrare för spädbarn än i sidoläge. Exklusivt ryggläge bör uppmuntras – sidoläge bör avrådas från.
  • När amningen är etablerad kan napp mycket väl användas när barnet skall sova.
  • Det säkraste för spädbarnet är att sova i sin egen säng i föräldrarnas sovrum.
  • Allt bruk av nikotin ska undvikas under graviditet och amning.

Läs mer här >>

 

Missfall skapar långvarig sorg

Pressmeddelande från Linköpings universitet 2006-03-30

Var fjärde kvinna som föder barn har tidigare erfarenhet av missfall. Ett missfall orsakar en sorg jämförbar med den som följer på en nära anhörigs död, visar barnmorskan Annsofie Adolfsson i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Läs mer här >>

 

Viktuppgång mellan graviditeter ökar risken för komplikationer

Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2006-09-29

En ny stor studie av forskare vid Karolinska Institutet och amerikanska Harvard School of Public Health visar att en ökning av BMI (body mass index) hos kvinnor mellan första och andra barnet ökar risken för komplikationer under graviditeten. Studiens resultat stöder att det finns ett orsakssamband mellan mer eller mindre kraftig övervikt och risk för graviditetskomplikationer. Fynden presenteras i senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften the Lancet.

Läs mer här >>

 

Barnaföderskornas val drev på utvecklingen mot lägre spädbarnsdödlighet

Pressmeddelande från Umeå universitet 2005-10-13

Under nittonhundratalets första decennier födde allt fler kvinnor sina barn på barnbördshus istället för i hemmet. Förändringen skedde först i städerna och kvinnorna intog en viktig roll i den process som skulle minska barnadödligheten dramatiskt. Det framgår av den doktorsavhandling som Maria J. Wisselgren försvarar den 21 oktober.

Läs mer här >>

0

Start typing and press Enter to search