Valberedning 2018

Karin Larsdotter, larsdaughter@hotmail.com,  Karin är sammankallande för valberedningen. Henrik Ahlstrand, henrik.ahlstrand@volvocars.com och Michel Östlund, michel.ostlund@hera.se

Årsmöte 2018

Lördag 17 mars 2017 kl 10:30 på Sigtuna Stiftelsen, Stockholm.

Kallelse till Spädbarnsfondens årsmöte 2018

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte lördag den 17 mars kl. 10.30 på Sigtuna Stiftelsen utanför Stockholm.

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet och kan skickas till kansliet@spadbarnsfonden.se.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser
 6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av årsbudget
 11. Val av valberedning bestående av tre personer
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorsuppleant
 14. Övriga frågor

Bilagor

Fastställd budget 2018

Årsredovisning 2017

Valberedningens förslag 2018

Styrelsens förslag

Förslag till stadgeändringar

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search