Öppenhet och transparens

90-konto

Spädbarnsfondens 90-konto samt hela Spädbarnsfondens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används effektivt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Detta för att garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner på vägen.

90-konto-logga

FRII

Spädbarnsfonden är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII, som är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.

FRII-logga

Policies och uppförandekod

Insamlingspolicy

Policy för att motverka oegentligheter

Uppförandekod

Drog och-alkoholpolicy

 

Stadgar

Organisationsnummer: 80 20 12- 1193

§ 1. Namn
Föreningens namn är Spädbarnsfonden

§ 2. Säte
Föreningen har sitt säte i Varberg

§ 3. Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter två i förening. Spädbarnsfonden är registrerad ideell förening.

§ 4. Syfte
Spädbarnsfonden är en politiskt och religiöst oberoende förening.
Syftet är att:
– Stödja drabbade familjer inom området spädbarnsdöd
– Verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning
– Befrämja forskning inom området spädbarnsdöd.
– Verka för opinionsbildning samt samhällsupplysning inom området
spädbarns hälsa och spädbarnsdöd.
– Stärka och utveckla nationell samt internationell samverkan.

§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 6. Beslutande organ
Beslutande organ är årsmöte, extra medlemsmöte och styrelsemöte. Föreningens angelägenheter handhas under verksamhetsåret av en styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter. Tre ordinarie ledamöter väljs för två år, med ett års förskjutning. Två suppleanter väljs för två år, med ett års förskjutning. Styrelseledamot skall vara registrerad medlem.

§ 7. Medlemskap
Medlemskap i föreningen står öppet för var och en som stödjer föreningens stadgar och syfte. Medlemskap råder då årsavgift erlagts.
Begärs utträde ur föreningen skall detta behandlas omgående och medlem ska strykas ur medlemsregistret. Årsavgift återbetalas ej.
Medlem som motarbetar föreningens syfte kan efter styrelsebeslut uteslutas ur föreningen.

§ 7. Årsavgift
Årsavgiften omfattar kalenderår och skall vara föreningen tillhanda senast 1 mars. Avgiftens storlek beslutas av årsmöte.

§ 8. Styrelsens och kansliets arbete.
Det dagliga arbetet leds av verksamhetsplanen som skall hållas levande och uppdateras löpande.

§ 9. Styrelsemöten
Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande samt minst två ledamöter är närvarande. Varje deltagare äger en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Protokoll skall föras över alla beslutföra möten med styrelsen.
Styrelsen ska hålla minst två träffmöten och två telefonmöten om året.

§ 10. Arvode
Arvode utgår normalt inte till styrelseledamot eller annan medlem för utfört arbete om inte föreningsmöte beslutat om detta.

§ 11. Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet. Dagordning, motioner samt förslag från styrelsen erhålls genom medlems direkta beställning från kansliet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet.
-Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
-Godkännande av dagordning
-Val av mötesordförande och mötessekreterare
-Val av justeringspersoner tillika rösträknare
-Föredragande av verksamhets och revisionsberättelser
-Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
-Motioner
-Styrelsens förslag
-Fastställande av årsavgift
-Fastställande av årsbudget
-Val av valberedning bestående av tre personer
-Val av styrelse och styrelsesuppleanter
-Val av revisor och revisorsuppleant
-Övriga frågor

§ 12. Extra medlemsmöte
Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöte. Om minst 15 % av medlemmarna skriftligen begär extra medlemsmöte ska styrelsen tillse att sådant hålls inom 45 dagar. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet.
Dagordning, motioner samt förslag från styrelsen erhålls genom medlems direkta beställning från kansliet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan mötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar för mötet.

§ 13. Fonder
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt.
Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden vilken består av ledande forskare inom ämnet.
Styrelsens forskningsansvarige fungerar som sammankallande och nämndens ordförande. Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av forskningsmedel.
Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier samt beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats samt i verksamhetsplanen.

§ 14. Distriktssamordnare
Styrelsen beslutar om vilka personer som innehar förtroendeposten ´distriktssamordnare´ i distrikten.

§ 15. Lokala föreningar
Medlemmar i föreningen äger rätt att bilda lokalförening länsvis efter godkännande av Spädbarnsfondens riksstyrelse.
Lokala stadgar ska följa dessa riksstadgar samt vara godkända av riksstyrelsen. Riksstyrelsen ska ha full insyn i verksamhet och ekonomi.

§ 16. Stadgeändring
Ändring eller tillägg i dessa stadgar ska behandlas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
För antagande av stadgeändring krävs två likalydande bifallande beslut med minst 2/3-dels majoritet.

§ 17. Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösande ska fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För antagande av föreningens upplösning krävs två likalydande bifallande beslut med minst 2/3-dels majoritet.
Fattas beslut om föreningens upplösande ska alla tillgångar realiseras och skänkas med lika fördelning till föreningens vid tillfället existerande forskningsfonder. Därefter sker stadgeenlig utdelning av samtliga fondmedel. Redan avsatta (öronmärkta) medel inom respektive område tillfaller detsamma.

Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte 2016.

Löner och arvoden

Årsmötet är Spädbarnsfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum i mitten av mars varje år. Mellan varje årsmöte är Spädbarnsfondens styrelse högst beslutande organ. Spädbarnsfondens styrelse arbetar helt ideellt, inget arvode utgår till våra styrelsemedlemmar.

Spädbarnsfonden har ett kansli med en samordnare som verkställer styrelsens beslut. Samordnaren avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Samordnarens lön beslutas av styrelsen. Samordnarens lön är 31 000 kronor/månad. Tjänstepensions och gruppförsäkring enligt plan. Därutöver ersätter Spädbarnsfonden förlorad arbetsinkomst för ledamöterna vid förrättning för Spädbarnsfondens räkning.

Protokoll 2016

protokoll-10-jan-2016

protokoll-6-februari-2016

protokoll-3-april-2016

protokoll-11-maj-2016

protokoll-24-maj-2016

protokoll-13-juni-2016

protokoll-11-juli-2016

protokoll-18-augusti-2016

protokoll-10-september-2016

protokoll-15-16-oktober-2016

protokoll-15-november-2016

protokoll-16-dec-2016

Protokoll 2017

protokoll-10-jan-2017

protokoll-20-feb-2017

protokoll -11-mars-2017

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search