vision och verksamhet

Spädbarnsfondens vision är att minska antalet barn som dör före födelsen eller under det första levnadsåret. Alla föräldrar som mist sitt barn och andra anhöriga till barnet, ska få stöd i sorgen oavsett var man bor i Sverige. Spädbarnsfondens arbetar för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår.

Spädbarnsfonden delar ut medel till forskning för att minska antalet barn som dör före födelsen och under det första levnadsåret.

Spädbarnsfonden är en ideell förening och ett komplement till sjukvården och andra stödjande resurser.

Vi vänder oss också till anhöriga och vänner, och till den allmänhet som inte drabbats av ett barns död. Hela omgivningens bemötande har stor betydelse för hur en familj ska klara förlusten av sitt barn.

Historia

Spädbarnsfonden bildades 1986 och hette under de första åren Föräldraföreningen plötslig spädbarnsdöd. Det var två familjer som hade förlorat sina barn i plötslig spädbarnsdöd som var de drivande krafterna. Den ursprungliga tanken var att bilda en lokal förening i Stockholm, i samråd med professor Hugo Lagercrantz, som var en av de främsta svenska forskarna kring plötslig spädbarnsdöd. Men behovet var större. Drabbade föräldrar från hela Sverige kom till det första mötet och därför bildades en riksförening.
Föreningens namn ändrades 1999 till Föräldraföreningen Spädbarnsdöd. Verksamheten breddades och namnet inbjöd ännu fler medlemmar. Sedan årsmötet 2004 heter vi Spädbarnsfonden och stöder familjer och anhöriga som mist ett litet barn innan födseln eller under barnets första levnadsår.

Idag har Spädbarnsfonden 1500 medlemmar. Det är både familjer, vänner och släktingar som mist barn men även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor och andra som vill stötta vår verksamhet. Vi är en förening som vi önskar egentligen inte skulle behöva finnas. Men när det fruktansvärda har inträffat vill vi ändå finnas till för dig som drabbats. Sorgen är gemensam för alla som mist ett litet barn.

Påverkansarbete

Spädbarnsfonden arbetar för att minska spädbarnsdödligheten och förbättra bemötandet av föräldrar och familjer som mist ett litet barn. Några av de frågor som vi långsiktigt arbetar för att påverka är följande.

Alla gravida ska få information om fosterrörelser
Idag vet vi att barnets rörelser i magen inte ska avta under slutskedet av graviditeten. Trots att kunskapen om fosterrörelser är vetenskapligt belagt och ingår i utbildningar så informeras inte alltid gravida om detta. Minskade fosterrörelser kan vara ett tecken på att barnet inte mår bra. En gravid kvinna som upplever att sitt barn rör sig mindre än tidigare bör ta kontakt med vården för att dubbelkolla att barnet mår bra. Information om barns fosterrörelser bör ges till alla gravida vid kontakten med mödravården.

Spädbarnsfonden vill att alla gravida ska informeras om barns fosterrörelser av mödravården.

Lika bemötande och information i hela landet
När föräldrar mister ett spädbarn skiljer sig bemötandet och informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen åt mellan olika sjukhus och landsting. I den kaosartade situationen som drabbade föräldrar befinner sig i när deras barn dött är stödet och informationen från sjukvårdspersonalen mycket viktig. Information om barnet, möjligheten att träffa sitt barn och eventuellt att ta med barnet hem, tillfällen till ritualer och avsked bör ges av sjukvårdspersonalen. Alla drabbade föräldrar bör få likartad information i hela landet.

Spädbarnsfonden vill att sjukvårdspersonal i alla landsting ska ge likartad information till föräldrar som mist spädbarn.

Fler föräldrapenningdagar till drabbade föräldrar
Oavsett om föräldrar får ett levande eller dödfött barn är de föräldrar. Föräldrar till dödfödda barn har idag rätt till föräldrapenning under en månad för mamman respektive 10 dagar för pappan. Detta trots att de har gått igenom en graviditet och förlossning och haft samma förväntningar och drömmar som andra föräldrar.

Föräldrar till dödfödda barn i Sverige får ytterst begränsad föräldrapenning och de nu tillgängliga dagarna är varken tillräckliga ur ett psykiskt eller fysiskt perspektiv för att föräldrarna därefter ska kunna återgå till arbetslivet. I Storbritannien råder ett annat förhållningssätt till familjer med dödfödda barn. Likabehandling råder för mammor till både levande och dödfödda barn. En mamma som efter vecka 24 får ett dödfött barn i Storbritannien har samma rätt till föräldrapenning som om barnet hade levt efter förlossningen.

Respekten för och attityden till dödfödda barns föräldrar behöver förändras. Föräldrar till dödfödda barn och avlidna spädbarn bör få rätt till fler dagar med föräldrapenning istället för att sjukskrivas på grund av den sorg och kris de går igenom.

Spädbarnsfonden vill att antalet föräldradagar för föräldrar som förlorat barn skall öka.

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search