fbpx

Årsmöte & valberedning

Valberedning 2020

Marie Ganters, marie.ganters@gmail.com . Karin Larsdotter, larsdaughter@hotmail.com och Michel Östlund, michel.ostlund@hera.se, Michel är sammankallande för valberedningen.

Årsmöte 2020

Datum: 14 mars

Plats: Ersta Konferens, Stockholm

Tid: 14-19

Program:

Årsmöte

Bensträckare

Forskningsföreläsning: Linnéa Bärebring kommer och föreläser om hennes forskningsresultat om: “D-vitaminstatus under graviditet i relation till komplikationer och fatal syrebrist i samband med förlossning” Linnéa erhöll bidrag ur Spädbarnsfondens forskningsfond 2017.

Fika

Vägar i Sorgen, en föreläsning av Göran Gyllenswärd,  leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Boken “vägar i sorgen” har Göran skrivit tillsammans med Lars Björklund.  Alla som kommer erhåller ett exemplar av boken.

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Vägar i sorgen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av möten med sörjande samt aktuell psykologisk kunskap. Det är en tanke- och inspirationsbok för alla som i sin yrkesverksamhet möter människor i sorg psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, präster och diakoner, liksom för anhöriga och sörjande.

Bensträckare

Lansering av Spädbarnsfondens ambassadörer: Malin Mases Arvidsson, mamma, skådespelerska och artist. Jonas Svensson, “Kock Jonas”, pappa, kock och restaurangägare. Filip Nordin, pappa och sportentusiast.

Avslutning med lättare förtäring och mingel

Varmt välkomna!

 

Anmäl gärna om du som medlem vill delta i årsmötet till kansliet@spadbarnsfonden.se (ange hur många som kommer och ev allergier/specialkost)

Som medlem är du välkommen att bjuda med anhöriga. Årsmötet och hela eftermiddagens program är barnfritt. Kontakta oss gärna vid frågor.

 

Kallelse till Spädbarnsfondens årsmöte 2020

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte lördag 14 mars kl 13:00 i Stockholm.

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet och kan skickas till kansliet@spadbarnsfonden.se.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser
 6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av årsbudget
 11. Val av valberedning bestående av tre personer
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorsuppleant
 14. Övriga frågor

Bilagor

Budget 2020

Valberedningens förslag 2019

Årsredovisning 2019

Motioner

Styrelsens förslag

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0