fbpx

Årsmöte & valberedning

Klicka på bilden för att registrera dig!

Årsmöte 2021

Datum: Torsdagen den 18 mars

Plats: Digitalt mötesrum via Zoom:

För att delta måste du registrera dig innan mötesdatumet, klicka här>>

Efter att du registrerat dig kommer du att få en bekräftelse med instruktioner till din e-postadress.

Tid: 18:30-20:00 plus frågestund

Kallelse till Spädbarnsfondens årsmöte 2021

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte torsdagen den  18 mars kl 18:30 via digitalt mötesrum.

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet och kan skickas till kansliet@spadbarnsfonden.se.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser
 6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av årsbudget
 11. Val av valberedning bestående av tre personer
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorsuppleant
 14. Övriga frågor

Bilagor

Budget 2021

Valberedningens förslag 2021

Årsredovisning och årsberättelse 2020

Motion 2021

Styrelsens förslag

Valberedning 2021

Marie Ganters, marie.ganters@gmail.com . Karin Larsdotter, larsdaughter@hotmail.com och Michel Östlund, michel.ostlund@hera.se, Michel är sammankallande för valberedningen.

Förslag rörande val av ledamöter till Spädbarnsfondens styrelse bereds av valberedningen, som tar emot nomineringar till styrelsen från föreningens medlemmar. Valberedningen utses av årsmötet och består av tre ledamöter varav en utses till ordförande. Mandatperioden är ett år. Till ledamot av valberedningen får inte styrelsens ordförande eller organisationens verksamhetsansvarig utses.

Du som medlem kan nominera en kandidat till styrelsen. Förslag mejlas till valberedningen: michel.ostlund@hera.se  Förslag på kandidater till styrelsen ska publiceras före årsmötet på denna sida.

0
%d bloggare gillar detta: