fbpx

Årsmöte & valberedning

Valberedning 2019

Sofia Säterskog, sofia.saterskog@spadbarnsfonden.se. Karin Larsdotter, larsdaughter@hotmail.com och Michel Östlund, michel.ostlund@hera.se, Michel är sammankallande för valberedningen.

Årsmöte 2019

23 mars kl:11-12.

10:00-10:45 Föreläsning av forskare Mari-Kristin Malm.

Mari-Kristin fick Spädbarnsfondens stipendium 2016 för sin forskning om:
“Personalens upplevelser när barn föds döda”

Anmäl gärna om ni vill delta i årsmötet och lyssna på forskningsföreläsningen till kansliet@spadbarnsfonden.se Stanna gärna på fikan också!

Kallelse till Spädbarnsfondens årsmöte 2019

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte lördag 23 mars kl 11:00 på Sigtuna Stiftelsen, utanför Stockholm.

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet och kan skickas till kansliet@spadbarnsfonden.se.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser
 6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av årsbudget
 11. Val av valberedning bestående av tre personer
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorsuppleant
 14. Övriga frågor

Bilagor

Budget 2019Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag 2019

Årsredovisning 2018

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0