Valberedning 2019

Sofia Säterskog, sofia.saterskog@spadbarnsfodnden.se ,  Sofia är sammankallande för valberedningen. Karin Larsdotter, larsdaughter@hotmail.comoch Michel Östlund, michel.ostlund@hera.se

Årsmöte 2019

I mars. Datum utlyses närmare i tid.

Kallelse till Spädbarnsfondens årsmöte 2019

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte xxxxx på xxxx .

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet och kan skickas till kansliet@spadbarnsfonden.se.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelser
 6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av årsbudget
 11. Val av valberedning bestående av tre personer
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorsuppleant
 14. Övriga frågor

Bilagor

Fastställd budget 2019

Årsredovisning 2018

Valberedningens förslag 2019

Motion 2019 Spädbarnsfonden tydliga styrelseposter

Kontakta oss

Skicka oss gärna ett e-mail så svarar vi så fort vi kan! Varma hälsningar Spädbarnsfonden

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search