fbpx

Öppenhet och transparens

Spädbarnsfondens kostnadsfördelning 2019

– enligt Svensk insamlingskontrolls nyckeltal:

83%
Ändamålskostnader
2%
Administrationskostnader
14%
Insamlingskostnader

90-konto

Spädbarnsfondens 90-konto samt hela Spädbarnsfondens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll vilket är en garanti för att din gåva används effektivt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att organisationer med ett 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration.

90-konto-logga

Giva Sverige

Spädbarnsfonden är medlem i Giva Sverige (fd. Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII) Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här 

Policies och uppförandekod

Insamlingspolicy

Policy för att motverka oegentligheter

Uppförandekod

Drog-och alkoholpolicy
Placeringspolicy

Strategi och verksamhetsplan

Strategisk plan 2019-2022
Verksamhetsplan 2021

Stadgar

Organisationsnummer: 80 20 12- 1193

§ 1. Namn
Föreningens namn är Spädbarnsfonden.

§ 2. Säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg.

§ 3. Firma
Föreningens firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter två i förening. Spädbarnsfonden är registrerad ideell förening.

§ 4. Syfte
Spädbarnsfonden är en politiskt och religiöst oberoende förening.
Syftet är att:

– Stödja drabbade familjer inom området spädbarnsdöd
– Verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning
– Befrämja forskning inom området spädbarnsdöd.
– Verka för opinionsbildning samt samhällsupplysning inom området
Spädbarns hälsa och spädbarnsdöd.
– Stärka och utveckla nationell samt internationell samverkan.

§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.

§ 6. Beslutande organ
Beslutande organ är årsmöte, extra medlemsmöte och styrelsemöte. Föreningens angelägenheter handhas under verksamhetsåret av en styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter samt minst två suppleanter. Tre ordinarie ledamöter väljs för två år och två ordinarie ledamöter väljs för två år följande år. Suppleanter väljs för två år. Styrelsen väljs på årsmöte. Styrelseledamot skall vara registrerad medlem.

§ 7. Medlemskap
Medlemskap i föreningen står öppet för var och en som stödjer föreningens
Stadgar och syfte. Medlemskap råder då årsavgift erlagts.
Begärs utträde ur föreningen skall detta behandlas omgående och medlem
Ska strykas ur medlemsregistret. Årsavgiften återbetalas ej.
Medlem som motarbetar föreningens syfte kan efter styrelsebeslut uteslutas
ur föreningen.
§ 7. Årsavgift
Årsavgiften omfattar kalenderår och skall vara föreningen tillhanda senast den 1 mars. Avgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 8. Styrelsens och kansliets arbete.
Det dagliga arbetet leds av verksamhetsplanen som skall hållas levande och uppdateras löpande.

§ 9. Styrelsemöte
Styrelsen är beslutför när ordförande eller vice ordförande samt minst två
Ledamöter är närvarande. Varje deltagare äger en röst. Vid lika röstetal gäller
den mening som mötesordföranden biträder. Protokoll skall föras över alla
beslutföra möten med styrelsen.

Styrelsen ska hålla minst två träffmöten och två telefonmöten om året.

§ 10. Arvode
Arvode utgår normalt inte till styrelseledamot eller annan medlem för utfört
arbete om inte föreningsmöte beslutat om detta.

§ 11. Årsmöte
Föreningens årsmöte skall hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet. På årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Alla medlemmar har varsin röst.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
5. Föredragande av verksamhets och revisionsberättelser
6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
7. Motioner
8. Styrelsens förslag
9. Fastställande av årsavgift
10. Fastställande av årsbudget
11. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Övriga frågor

Beslut fattas av årsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder.

§ 12. Extra medlemsmöte
Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöte. Om minst 15 % av medlemmarna skriftligen begär extra medlemsmöte ska styrelsen tillse att sådant hålls inom 45 dagar. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan mötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet. Vid extra årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Alla medlemmar har varsin röst.

§ 13. Fonder
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke spekulativt sätt. Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av forskningsnämnden vilket består av ledande forskare inom ämnet.

Styrelsens forskningsansvarige fungerar som sammankallande och
nämndens ordförande. Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och
beslutar om tilldelning av forskningsmedel.

Information om fondernas inriktning, villkor för stipendier samt beslut om
tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats samt i
verksamhetsplanen.

§ 14. Distriktssamordnare
Styrelsen beslutar om vilka personer som innehar förtroendeposten
”distriktssamordnare” i distrikten.

§ 15. Lokala föreningar
Medlemmar i föreningen äger rätt att bilda lokalförening länsvis efter
godkännande av Spädbarnsfondens riksstyrelse.

Lokala stadgar ska följa dessa riksstadgar samt vara godkända av
riksstyrelsen. Riksstyrelsen ska ha full insyn i verksamhet och ekonomi.

§ 16. Stadgeändring
Ändring eller tillägg i dessa stadgar ska behandlas av två på varandra
följande medlemsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.
För antagande av stadgeändring krävs två likalydande bifallande beslut med
minst 2/3-dels majoritet.

§ 17. Föreningens upplösande
Beslut om föreningens upplösande ska fattas av två på varandra följande medlemsmöte, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. För antagande av föreningens upplösning krävs två likalydande bifallande beslut med minst 2/3-dels majoritet. Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta. När upplösning är beslutad skall Spädbarnsfondens tillgångar efter årsmötesbeslut överlämnas till sammanslutning eller institution som verkar för Spädbarnsfondens syften.
Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte 2017-03-11

stadgar-2017

Löner och arvoden

Årsmötet är Spädbarnsfondens högst beslutande organ. Årsmötet äger rum i mitten av mars varje år. Mellan varje årsmöte är Spädbarnsfondens styrelse högst beslutande organ. Spädbarnsfondens styrelse arbetar helt ideellt, inget arvode utgår till våra styrelsemedlemmar.

Spädbarnsfonden har ett kansli med en verksamhetsansvarig som verkställer styrelsens beslut. Verksamhetsansvarig avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår ej. Verksamhetsansvarigs lön beslutas av styrelsen. Verksamhetsansvarigs lön är 44 000 kronor/månad. Tjänstepensions och gruppförsäkring enligt plan. Därutöver ersätter Spädbarnsfonden förlorad arbetsinkomst för ledamöterna vid förrättning för Spädbarnsfondens räkning.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen utses på årsmötet, 3 personer som är medlemmar i Spädbarnsfonden, varav en är sammankallande. Valberedningen informeras av styrelsen vilka kompetenser innevarande styrelse önskar komplettera styrelsen med. Valberedningen söker kandidater både internt och externt. Valberedningen skall ha god kännedom om föreningen, dess medlemmar och syften.

Utvärdering

Spädbarnsfonden utvärderar sin verksamhet, verksamhetens mål och projekt halvårs- och helårsvis. Verksamhetsplanen, ekonomin och kommunikationsplanen med kommunikationsinsatser utvärderas löpande under året. När Spädbarnsfonden har arrangerat ett event utvärderas det med hjälp av deltagarnas omdömen.

Verksamhetsberättelsen redogör vid årsmötet det senaste årets verksamhet.

Protokoll 2019

protokoll-1-190112

protokoll-2-190305

protokoll-3-konstituerande-190323

protokoll-4-190323

protokoll-5-190408

protokoll-6-190511

protokoll-7-190610

protokoll-8-190921

protokoll-9-191024

protokoll-10-191123-191124

protokoll-11-191204

Protokoll 2020:

protokoll-1-2020-01-29

protokoll-2-2020-02-17

protokoll-3-Årsmote-2020-04-23

protokoll-4- Konstituerande 2020-04-23

protokoll-5-2020-06-04

protokoll-6-2020-06-25

protokoll-7-2020-08-27

protokoll-8-2020-10-01

protokoll-9-2020-11-04

protokoll-10-2020-11-21

protokoll-11-2020-12-17

0
%d bloggare gillar detta: