fbpx

2020 – vad hände egentligen?

 In Startsidan

Ett år går fort och när det är passerat är det knappt så man kommer ihåg vad man egentligen har gjort under året. Här är en snabbrepris på 2020 ur Spädbarnsfondens perspektiv.

Januari

Region Skåne tog fram en strategi för att minska andelen dödfödda barn i Skåneregionen. Bland annat planerade de för ökad tillgänglighet, tidigare igångsättning av förlossning vid graviditeter som går över tiden samt att genomföra en audit varje år för att hitta orsaker, och där med kunna förebygga dödsfall. Läs mer. 

Spädbarnsfonden hade ett seminarium för vårdpersonal i Malmö med drygt 70 anmälda. Temat var ”När ett litet barn dör; rutiner, stöd och bemötande”.

Spädbarnsfonden delade ut 600 000kr i forskningsmedel, det mesta vi någonsin har delat ut, till fyra stipendiater. Läs mer.

Spädbarnsfondens ordförande Malin Asp medverkade i ett seminarium om förlossningsvården i Stockholm som arrangerades av S-kvinnor och Liberala kvinnor Stockholm.

Februari

Statistiken från SCB visade att spädbarnsdödligheten var fortsatt hög. Under 2019 var det 367 barn som föddes döda. Läs mer. 

Spädbarnsfondens ordförande Malin Asp var inbjuden till en träff då Vänsterpartiets företrädare från sex län ur sjukvårdsregionen i Stockholm hade möte. Malin berättade om Spädbarnsfonden och vad Spädbarnsfonden anser måste göras för att sänka spädbarnsdödligheten.

Spädbarnsfonden träffade projektledare på Capio St Görans sjukhus i Stockholm, inför uppstarten av ett nytt BB St Göran. Spädbarnsfonden bidrog med den kunskap vi har om hur de på bästa sätt kan inreda och skapa rutiner för att ta emot föräldrar som förlorar barn.

Sofia Säterskog från Spädbarnsfondens styrelse blev Spädbarnsfonden och Sveriges representant i SAWG (Stillbirth Advocacy Working Group) som är en del av ISA (International Stillbirth Alliance).

Mars

Corona gjorde att Spädbarnsfonden tvingades ställa in alla aktiviteter och planerade fysiska samtalsträffar. Istället ställde vi om och samtalsträffar skedde via zoom, aktiviteterna genomfördes också digitalt. Läs mer. 

Vi spred information om gravida och Covid-19 i våra kanaler, för att informera om kunskapsläget och för att nå gravida med relevant information.

Spädbarnsfonden inledde ett samarbete med Malin Mases Arvidsson, Jonas Svensson och Filip Nordin. De blev ambassadörer för Spädbarnsfonden. Deras syfte var att hjälpa oss att sprida information om att spädbarnsdödligheten i Sverige måste minska och att vi behöver bryta tabun kring spädbarnsdöd och börja prata om de barn som inte längre finns hos oss. Läs mer. 

Spädbarnsfonden var inbjudna till Vårdanalys som är en myndighet som utvärderar regeringens satsning på förlossningsvården. Spädbarnsfonden och några andra organisationer som anknyter till förlossningsvården var inbjudna till diskussion kring utvärdering och fick lämna synpunkter på kommande utmaningar. Vi lyfte framförallt patientsäkerhetsarbete och att lyssna på blivande föräldrar.

April

Spädbarnsfonden fyllde 34 år den 12 april. Läs mer. 

Spädbarnsfonden samarbetade med Socialstyrelsen för att ta fram en enkät till föräldrar som mist barn, angående upplevelsen av bemötandet. Det finns behov av enhetliga riktlinjer för omhändertagandet av familjer till dödfödda barn. Det slår Socialstyrelsen fast i rapporten ”Omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn” från april 2020.  Läs mer. 

Spädbarnsfonden höll för första gången årsmötet helt digitalt. Läs mer. 

Maj

Spädbarnsfonden blev godkända av Skatteverket för skattereduktion för gåvogivare.

Två digitala öppenträffar hölls, en av Spädbarnsfonden Västra Götaland och en av Spädbarnsfondens Angela Jones och Camilla Skoglund.

Ett nytt kort lades till i minnespåsarna som delas ut på sjukhusen till föräldrar som förlorat barn – älskade barn-kortet. Ett kort med plats att skriva in födelsedatum, barnets vikt och längd. Där finns också plats att göra hand- och fotavtryck med stämpelfärg.

Juni

Två lokala öppna träffar hölls i Södermanland/Västmaland och i Kronoberg.

Juli

Sommarstängt på kansliet.

Augusti

Vi arrangerade för första gången en livesänd minnesstund, den 8 augusti, då vår familjehelg egentligen skulle ha arrangerats.

Mindre familjeträffar anordnades i Växjö och i Stockholm eftersom den stora familjehelgen i Varberg ställdes in. Läs mer. 

En digital minnesstund anordnades och sändes från Karlstad av Spädbarnsfonden Värmland.

September

Spädbarnsfonden lanserade två nya foldrar, en för anhöriga och vänner och en folder som man kan ge sin arbetsgivare. Foldrarna finns på hemsidan. 

Oktober

Sandra Janlén de Flon och Erik Berglund spelade in en fin stödkonsert för Spädbarnsfonden som vi sände den 1/10 med syfte att skänka lite tröst till våra medlemmar.

Spädbarnsfonden arrangerade en livesänd minnesstund för över 300 deltagare under alla helgons- helgen.

Spädbarnsfonden arrangerade en livesänd Wave of light- manifestation den 15 oktober tillsammans med Chathrine Eriksson och Monica Bodin i Borlänge.

Spädbarnsfondens grundutbildning för nya aktiva volontärer gick av stapeln i Stockholm.

FN publicerade en rapport om att Corona-pandemin gör att fler barn riskerar att födas döda. Enligt rapporten riskerar siffrorna att gå upp med 11 procent på grund av att vården styrs om till Covid-19 vård. Det skulle i så fall handla om 200 000 barn som skulle komma att dö utan att få en chans. Läs mer. 

Foto: Privat

Programledaren Richard Olsson skrev en farsdags-hälsning till alla pappor som saknar sina barn. Läs hälsningen. 

Den styrande koalitionen i Region Stockholm presenterade sitt förslag för budgeten 2021. I budgetförslaget föreslås att Karolinska Universitetssjukhuset ska utgöra ett kunskapscentrum. ”Kunskapen behöver stärkas om faktorerna bakom spädbarnsdödlighet och hur detta motverkas för att färre barn ska dö i slutet av graviditet eller under förlossning.”
– Det är fantastiskt! Vi är så glada att Region Stockholm visar en ambition att rädda fler barn och förbättra vården i samband med att barn föds döda. Jag är övertygad om att det här på sikt kommer att leda till minskade dödstal i Sverige, kommenterade Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden. Läs mer.

Liberalerna berättade att de ska satsa 500 miljoner 2021 och lika mycket under 2022 på att stärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården. Läs mer. 

November

Östra sjukhuset i Göteborg införde en avgift för gravida som sökte akut vård vilket Spädbarnsfonden riktade kritik emot under våren. Nu meddelades att akutavgiften tas bort. Läs mer. 

En audit genomfördes i Stockholm som visade att 30 procent av de barn som dog 2017 hade kunnat räddats. Expertgruppen rekommenderar i sin slutsats återkommande regional och nationell kartläggning av dödsorsaker som en åtgärd för att minska dödstalen. Läs mer. 

December

Svenska vetenskapsrådet stöttade forskningen Truffle 1 med 18 miljoner kronor. Truffle 2 är en internationell multicenterstudie där man forskar på sen tillväxthämning, vilket i sin tur är identifierat som en riskfaktor för att barn ska dö innan de föds. Läs mer. 

Australien satsade 11 miljoner dollar, motsvarande 70 miljoner svenska kronor, på att minska antalet dödfödslar i landet. Regeringens plan sträcker sig över tio år och deras mål är att minska antalet dödfödslar i landet med 20 procent de närmaste fem åren. Läs mer. 

En studie som gjorts mellan forskare från Nederländerna och Göteborgs universitet visar att riskerna för komplikationer ökar efter vecka 41, skriver GP. Studien visar också att förstföderskor löper större risk än omföderskor. Läs mer. 

Folkhälsomyndigheten klassade gravida som en riskgrupp när det gällde att bli smittade av covid-19. Nya studier visade att gravida löper större risk att bli allvarligt sjuka av Covid-19 och det kan i sin tur innebära fara för barnet. Enligt FHM finns det en förhöjd risk för trombos, blodproppar och preeklampsi, havandeskapsförgiftning. Läs mer. 

Danmark förlängde sorgeledigheten för föräldrar som förlorat barn från 14 veckor till 26 veckor. Läs mer. 

Vill du vara med och stötta forskningen om spädbarnsdöd? Sms:a en nyårshälsning till någon här. 

 

Av Anneli Wikström

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: