fbpx

Fler små barns liv kan räddas

 In Startsidan

Spädbarnsfondens ordförande Malin Asp uttalar sig i en debattartikel i Svenska Dagbladet med anledning av Socialstyrelsens rapport som kom den 14 december 2018. Läs debattartikeln:

I Sverige dör omkring 700 spädbarn varje år. Barnen dör i magen, under förlossningen eller under det första levnadsåret. Jämfört med många andra länder är Sverige långt ifrån bäst när det kommer till att rädda spädbarn. Nyligen publicerades Socialstyrelsen en rapport[1] med förslag på åtgärder för att minska barn som dör under graviditet och förlossning i Sverige. Spädbarnsfonden kräver att regeringen går vidare med förslagen, under 2019 bör minskade dödstal prioriteras av både landsting och på nationell nivå.

Att begrava sitt barn är alla föräldrars värsta mardröm. Tyvärr utspelar sig varje år över 400 familjetragedier inom förlossningsvården när ett barn föds dött. 400 barn är 16 skolklasser som inte får börja förskoleklass sex år senare. Ytterligare 200–300 barn dör under sitt första levnadsår. Den sorg som föräldrar, syskon och anhöriga ställs inför när ett litet barn dör är svår att beskriva i ord. Inget blir sig likt efteråt.

Trots stora medicinska framsteg inom svensk hälso- och sjukvård har andelen dödfödda inte minskat nämnvärt på 20 år. Antalet barn som dör i plötslig spädbarnsdöd har däremot minskat drastiskt och ligger nu på en tiondel jämfört med början av 1990-talet[2]. Detta har åstadkommits med forskning och informationsinsatser, framförallt handlar det om att små barn ska sova på rygg.

Även neonatal dödlighet (barn som föds levande och dör inom 27 dygn) har minskat stadigt de senaste decennierna, mycket tack vare medicinska framsteg, forskning och utveckling av neonatalvården. Mot denna bakgrund har Socialstyrelsen utrett vilka åtgärder som kan vidtas för att även minska antalet barn som föds döda.

I december publicerades Socialstyrelsens rapport ”Dödfödda barn – en inventering och förslag på åtgärder”. Socialstyrelsen ger förslag på nio åtgärder. Spädbarnsfonden välkomnar rapporten som uppmärksammar att fler barn kan räddas.

Våra grannländer Finland och Island har betydligt lägre dödstal än Sverige. Goda exempel finns från andra länder som har gjort framsteg, förändrat arbetssätt och riktlinjer och lyckats minska dödföddheten.

I Storbritannien finns ett flertal forskningscentra med fokus på att förhindra små barns död under graviditet eller i nyföddhetsperioden.

Danmark och Finland har infört tidigare igångsättning för graviditeter som går över tiden.

Skottland har genom ett flertal aktiva åtgärder lyckats sänka antalet dödfödda med nästan 20% på fem år. Den stora framgångsfaktorn tror de är att uppmärksamma problemet och öka medvetenheten.

På Nya Zeeland har de börjat ge råd till höggravida att somna liggande på sidan, vilket bevisats ge bättre blodcirkulation till barnet och öka chanserna för överlevnad.

Spädbarnsfonden anser att regering och landsting ska gå vidare med Socialstyrelsens förslag:

  • Ta fram nya kunskapsstöd/nationella riktlinjer till sjukvården gällande död/risk för död i livmodern

Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora regionala skillnader i Sverige vad gäller risken att ens barn ska dö innan det föds. Rutiner inom mödravård och förlossning skiljer sig åt i många avseenden mellan olika landsting. Detta tydliggör behovet av nationella riktlinjer.

  • Förbättrad information och utbildning till blivande föräldrar

Föräldrar som väntar barn ska inte skrämmas till oro, de ska stärkas med kunskap och saklig information om vad de själva kan göra för att öka säkerheten för sitt barn i magen och känna sig trygga med att vården gör det bästa möjliga för att de ska få med sig ett levande friskt barn från BB. Därför föreslås att utbildningsinsatser sätts in och riktas till blivande föräldrar.

  • Genomföra nationell audit/dödsorsaksanalys

Detta innebär att en expertgrupp noggrant granskar och utreder varje enskilt dödsfall med syfte att identifiera om något kunnat göras annorlunda för att förhindra att barnet dog. Från varje dödsfall finns det lärdomar att dra. Resultaten sammanställs årligen nationellt och därigenom kan ytterligare förbättringar arbetas fram. Spädbarnsfonden vet att föräldrarna vill ha svar på vad som hände deras barn. Andra länder tillämpar den metoden, enligt ett program som heter ”Making every baby count” och är framtaget av Världshälsoorganisationen WHO.  Enligt tidskriften the Lancet kan omkring 30 procent av barnen räddas om man följer programmet.

  • Stimulera forskning

Dödföddhet är ett forskningsområde som är mycket eftersatt. I Sverige finns enstaka exempel på forskning kring dödföddhet, men det behövs mer för att vården ska kunna arbeta evidensbaserat mot att rädda fler barn. Spädbarnsfonden vill inom en snar framtid se och medverka till att ett nationellt perinatalt forskningscenter inrättas med uppgift att bedriva, samla och sprida forskning och kunskap kring spädbarnsdödlighet.

Spädbarnsfonden är en ideell organisation för föräldrar och familjer som mist spädbarn. En förening som ingen vill vara med i och som vi önskar inte behövdes. Socialstyrelsen har nu konstaterat att fler små barns liv kan räddas. Det finns ingen ursäkt för att inte agera. Spädbarnsfonden kräver att regeringen 2019 beslutar att minska antalet barn som föds döda.

Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden och specialistläkare i anestesi och intensivvård

[1] Socialstyrelsens rapport Dödfödda barn – En inventering och förslag på åtgärder 

[2] Statistiska centralbyrån

Läs artikeln i SvD

 

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: