fbpx

Hur diabetes och dess svårighetsgrad påverkar risken att utveckla havandeskapsförgiftning

 In Startsidan

Nathalie Roos är en av de fyra forskare som har tilldelats medel ur Spädbarnsfondens forskningsfond. Hon är gynekolog och förlossningsläkare och är även epidemiolog inom reproduktiv hälsa. De senaste sex åren har hon arbetat för Världshälsoorganisationen (World Health Organization – WHO) med barn- och mödrahälsa i Burkina Faso, en av de fattigaste länderna i världen och på huvudkontoret i Genève.

Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) är en av de vanligaste orsakerna till mödradödlighet. Preeklampsi drabbar även fostret med ökad risk för tillväxthämning och förtidig födsel. Det medför ofta komplikationer under nyföddhetstiden och speciellt i länder med begränsade resurser. Globalt ökar kroniska sjukdomar som diabetes mellitus, där kvinnor med diabetes löper en högre risk att utveckla preeklampsi.

Beskriv ditt forskningsområde och hur länge du forskat inom det området.

– Eftersom god hälsa är viktig för moderns välmående under graviditeten för henne själv och barnet, vill jag undersöka hur diabetes mellitus och dess svårighetsgrad påverkar risken att utveckla preeklampsi. Min teori är att det är oerhört viktigt att ha en välinställd diabetes mellitus innan man går in i en graviditet för att undvika komplikationer för både mor och barn.

Hur kom det sig att du började forska inom det området?

– Min specialitet är studier inom reproduktiv hälsa, mer specifikt mödra- och nyföddhetshälsa. Detta projekt kan direkt bidra till kunskapen om att kvinnor globalt bör planera sina graviditeter bättre för att vara så friska som möjligt under graviditeten och att även deras barn skall födas så välmående som möjligt.

Berätta om hur forskningen går till 

– Vi har kopplat ihop data från svenska Medicinska Födelseregistret och Nationella Diabetesregistret (NDR) och skapat en databas med mer än 1 miljon födslar. Med en sådan stor databas har man en större möjlighet att kunna upptäcka även små skillnader i risk mellan kvinnor med diabetes utifrån deras blodsockernivå (HbA1c) vid tiden för befruktningen (konception). Vi kommer att använda oss av avancerade statistiska metoder för att undersöka riskerna.

Vilka är dina förhoppningar med studien?

– Min förhoppning är att vi skall kunna visa att en välinställd diabetes mellitus innan konception är oerhört viktigt för att förhindra komplikationer hos mor och barn och att resultaten kan komma att leda till förändringar i rekommendationer inför graviditet. I ljuset av att övervikt och kroniska sjukdomar (som diabetes) ökar globalt, framförallt i låg och medelinkomstländer, kan resultaten få betydelse för andra länder utanför Sverige. Dessa kan på sikt påverka rekommendationer från internationella institutioner som WHO om vikten av att gå in i graviditeten med så god hälsa som möjligt.

Vilka resultat har du sett? 

– Vår grupp har hittills visat i vetenskapliga artiklar att en välinställd diabetes mellitus runt tiden för konception minskar risken för missbildningar samt förtidig födsel. Nu vill vi studera om det är samma samband gällande preeklampsi, särskilt svår preeklampsi som kan innebära att sjukdomen debuterar tidigt i graviditeten och därmed leder till tillväxthämning av fostret. Tillväxthämning beror på nedsatt funktion i placenta (moderkakan) och kan också leda till intrauterin fosterdöd varför det är viktigt att förhindra preeklampsi.

Vad händer nu, vilket är nästa steg?

– Vi har en färdig databas från Medicinska Födelseregistret med över 1 miljon födslar. Denna har länkats till Nationella Diabetesregistret som innehåller information kring moderns blodsocker runt tiden för konception. Diabetes under graviditet leder till att barn föds tyngre och större för tiden eftersom höga sockernivåer hos mamman går över till fostret som i sin tur producerar insulin för att omhänderta sockret. Insulin verkar som en tillväxtfaktor hos fostret. Jag kommer att undersöka hur höga blodsockervärden runt tiden vid konceptionen påverkar risken för att utveckla preeklampsi och tillväxthämning samt risken att utveckla svår och tidigt debuterande preeklampsi.

Hur har Spädbarnsfondens forskningsbidrag hjälpt dig i din forskning?

– Finansiering från Spädbarnsfonden har varit direkt avgörande för att kunna avsätta tid för projektet. Jag är oerhört glad över att ha fått möjligheten att kunna undersöka denna viktiga frågeställning för att kunna förbättra kvinnors hälsa under graviditeten men även att barnen får en optimal start i livet.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: