fbpx

Kallelse till extra medlemsmöte 27 juli

 In Startsidan

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till extra medlemsmöte tisdagen den 27 juli, kl 18:00 – 20:00. Mötet kommer ske digitalt via zoom. Länk för det digitala mötet och information om hur röstning kommer att gå till kommer skickas via mail till de som anmäler sig. Anmäl dig via länken här gärna före den 20 juli.

Mötet sker för att kunna välja en ny styrelse.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare
5. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
6. Bakgrund till det extrainsatta medlemsmötet presenteras
7. Verksamhets- och revisionsberättelser
8. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
9. Motioner
10. Förslag från styrelsen
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
12. Övriga frågor

Utdrag av Stadgar för Spädbarnsfonden

§12. Extra medlemsmöte Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöte. Om minst 15 % av medlemmarna skriftligen begär extra medlemsmöte ska styrelsen tillse att sådant hålls inom 45 dagar. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan mötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet. Vid extra årsmöte har varje närvarande medlem rösträtt. Alla medlemmar har varsin röst.

Nomineringar
Valberedningens ordförande tar gärna emot förslag på styrelsemedlemmar. Kontaktinformation till föreningens valberedning michel.ostlund@me.com

Vi hoppas att många av er vill delta på mötet och besluta om föreningens framtid.

Väl mött och med förhoppning om en fortsatt positiv utveckling framåt i vår fina förening.

Med Varma Hälsningar
Spädbarnsfondens styrelse

 

Förslag från Styrelsen till det Extra medlemsmötet 2021 27/7 kl 18.00

Styrelsen föreslår att medlemsmötet ger i uppdrag till kommande styrelse att göra en noggrann översyn och uppdatering av föreningens stadgar i samråd med jurist med expertis inom föreningsrätt.

Förslag till uppdatering av Stadgar kan sedan läggas fram på ordinarie Årsmöte.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: