fbpx

KALLELSE TILL SPÄDBARNSFONDENS ÅRSMÖTE 2022

 In Startsidan

KALLELSE TILL SPÄDBARNSFONDENS ÅRSMÖTE 2022

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte lördagen den 19 mars kl 15.00 via digitalt mötesrum.

Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet.

Mötesunderlag och mer information om årsmötet finns på hemsidan: https://www.spadbarnsfonden.se/oppenhet-och-transparens/

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar innan årsmötet och kan skickas till kansliet@spadbarnsfonden.se.

ANMÄLAN:

För att delta i mötet måste du anmäla dig i förväg, det gör du genom att skicka ett mail med ditt fullständiga namn och medlemsnummer till kontor@spadbarnsfonden.se senast den 11 mars. Efter anmälan erhåller du länk till mötet.

NOMINERING TILL STYRELSE:

Valberedningen är i full gång med intervjuer av nominerade till styrelsearbete i vår viktiga förening. Vill du nominera någon, maila till valberedningen. Senast 25 feb.

michel.ostlund@gmail.com

marie.ganters@gmail.com

larsdaughter@hotmail.com

Väl mött!

 

Från Spädbarnsfondens stadgar:

 • 11. Årsmöte

Föreningens årsmöte skall hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska publiceras på

Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda

senast 15 dagar innan årsmötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på

hemsidan senast 30 dagar före mötet. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till

samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet. På årsmöte har varje närvarande medlem

rösträtt. Alla medlemmar har varsin röst.

 

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Föredragande av verksamhets och revisionsberättelser
 6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
 7. Motioner
 8. Styrelsens förslag
 9. Fastställande av årsavgift
 10. Fastställande av årsbudget
 11. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Övriga frågor

Beslut fattas av årsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder.

Recent Posts
0
%d bloggare gillar detta: