fbpx

Utvärdering och utveckling av vår populära minnespåse, strategi kring familjehelgen, idealitet och engagemang samt att arbeta för en hållbar organisation. Det är fyra förslag som styrelsen lägger fram till årsmötet den 28 april 2024. 

Förslag 1
MINNESPÅSEN – Lika bemötande och information i hela landet.

Minnespåsen är Spädbarnsfondens nav och gör skillnad för föräldrar som förlorat barn. Samtidigt som den också kan ses som ett arbetsverktyg för vårdpersonalen, som gör att de kan bli tryggare i mötet med nydrabbade föräldrar. Informationen blir dessutom likvärdig runt om i landet oavsett på vilket sjukhus föräldrar mister sitt barn. 

Minnespåsen är något konkret som vårdpersonalen kan gå och hämta och lämna över till föräldrar som befinner sig i chock och sorg. Den hjälper föräldrarna att samla minnen av sitt döda barn, något att hålla i och den förmedlar att dem inte är ensamma. Vi har tack vare vårt medlemskap i ISA, International Stillbirth Alliance får möjlighet att titta på olika typer av minneslådor och material. Vi ser redan nu att vi skulle kunna utveckla och förbättra ”minnespåsen”.

Styrelsen förslag:
Vi vill uppdatera och utveckla innehållet i ”Minnepåsen”. Vi vill även utvärdera själva tygkassen. Detta ska ske med hjälp av respons från vårdpersonal, ideella och föräldrar.

Minnespåsen ska även integreras med vårdverktyget ”Svepefilten” då det också är ett stöd för föräldrar och vårdpersonal. 

Förslag 2
Inriktningsbeslut gällande familjehelger från 2025 och framåt

Familjehelgen har under många år varit en plats för Spädbarnsfondens medlemmar från hela Sverige att mötas, oavsett hur långt tillbaka i tiden förlusten ligger. Familjehelgen ger möjlighet till samtal i samtalsgrupper, aktiviteter för barn och en gemensam minnesstund. 

Spädbarnsfondens familjehelg har under många år arrangerats av anställd personal i Spädbarnsfonden. Den har oftast varit en långhelg under våren eller sommaren beläger på en camping. Antalet deltagare har varierat, det har varit över 100 deltagare vissa år och färre andra år. Familjehelgen fokuserar på familjer och levande syskon men alla medlemmar är välkomna. 

Spädbarnsfondens familjehelg har utvärderats under 2023 och 2024 av organisationens anställda på uppdrag av styrelsen. Utvärdering genomfördes en genom enkät till deltagare och aktiva, en enkät till distrikten samt samtal med deltagare och distrikten. Utvärderingens resultat har presenterats för styrelsen i form av en rapport och en powerpoint presentation samt för distriktssamordnare under ett digitalt möte. Utvärderingens resultat har legat till grund för styrelsens inriktningsbeslut om familjehelg. Detta inriktningsbeslut har legat till grund för planeringen av familjehelg 2024. För att skapa struktur kring Spädbarnsfondens främsta nationella aktivitet, familjehelgen så föreslås årsmötet anta inriktningar kring familjehelgen. 

Utvärderingen har funnit att familjehelgen är uppskattad av de som deltar, både vuxna och barn. Det som främst uppskattas är samtalsgrupper och olika minnesceremonier. De främsta hindren för att inte delta i familjehelgen är kostnad och tid. Tid på året, restid och när i tid information om familjehelgens datum finns tillgänglig för medlemmar. 

Styrelsen föreslår årsmötet följande inriktningsbeslut: 

Att familjehelg arrangeras årligen om det finns ekonomiska och personella resurser för det. 

Att platsen för familjehelg varierar över landet så att så många medlemmar som möjligt har geografisk möjlighet att delta på minst en familjehelg under sina första fem år som medlem.

Att styrelsen och ansvariga för familjehelgen verkar för att familjehelgen är prisvärd och ekonomiskt tillgänglig för så många medlemmar som möjligt. 

Att föreningen genom sina utbildningsinsatser verkar för att det finns kvalificerade och tillräckligt många samtalsledare för att genomföra samtalsgrupper på familjehelg. 

Att familjehelgen formas och genomförs av aktiva medlemmar.

 

Förslag 3
Styrelsens förslag om en hållbar organisation 2025

Spädbarnsfonden har historiskt organiserat sig på flera olika sätt. Det har delvis berott på var föreningen just då har befunnit sig och de behov som funnits just då. När ekonomin varit god har föreningen kunnat bygga upp en större bemanning. Men när ekonomin varit sämre har organisationen fått följa därefter. Det ideella engagemanget har också varit olika genom åren. Vi ser också att funktionen administration lätt ökar och tar resurser från stöd och verksamhetsutveckling. 

År 2022 beslutade föreningen att rekrytera en verksamhetschef efter en genomlysning av organisationen. En gedigen rekryteringsprocess genomfördes kopplat till en tydlig kravprofil. Under hösten 2023 testade organisationen att anställa en tf verksamhetschef med den önskvärda profilen. Vissa brister i organisationen uppmärksammades i och med den tjänsten som är helt ny för Spädbarnsfonden. 

Styrelsen har sett ett behov av att bygga en långsikt hållbar organisation som har den flexibilitet som föreningen behöver med tanke på att vi bedriver verksamhet med kortsiktig finansiering, samt att det bygger på styrelsens förmåga/tid/kraft/möjlighet att engagera sig.

Ibland har vi mer resurser, både i tid och pengar och ibland mindre. Organisationen vi bygger i framtiden måste kunna omhänderta det och ha förutsättningar att stå stabilt trots förändrade yttre förutsättningar.

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår därför att skapa en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation som är hållbar över tid, som utgår från föreningens vision. 

Förslag 4
Styrelsens förslag om en ny strategi kring idealitet och engagemang

Föreningen har sedan tidigare en strategi kring idealitet och engagemang som antogs vid årsmötet 2023. Styrelsen ser ett skifte i hur samhället med bidragsgivare och samarbetspartners och våra potentiella medlemmar ser på idealitet och engagemang i föreningen. Detta är del av en större samhällsförändring där synen på föreningsengagemang har förändrats. 

Föreningens arbete bygger på engagemang från medlemmar, det är grunden för att kunna genomföra den verksamhet som erbjuds runt omkring i landet. Styrelsen ser ett behov av skapa moderna och långsiktiga strukturer kring hur föreningen ser på idealitet och engagemang och hur föreningen genom utbildningar, träffar för inspiration och kompetenshöjning, rekrytering och samarbete med andra organisationer skapar förutsättningar för engagemang i föreningen. För att skapa strukturer behövs en genomlysning av alla de delar som rör och påverkar engagemang i Spädbarnsfonden. Bland annat den inspirationshelg som erbjudits alla distrikssamordnare under ett flertal år behöver ses över så föreningen kan samla ännu fler aktiva till våra mötesplatser för kompetensutveckling. 

Styrelsens förslag:

Att årsmötet beslutar att föreningen ska ta fram en ny strategi kring idealitet och engagemang i Spädbarnsfonden. Framtagandet av strategin ska ske i samråd mellan styrelse, aktiva medlemmar, anställda och vårt studieförbund Sensus. Strategin ska även ligga till grund för Spädbarnsfondens bidragsansökningar.

0
%d bloggare gillar detta: