fbpx

Årsmöte och medlemskap

Du som är medlem i Spädbarnsfonden kallas till årsmöte söndagen den 26 mars kl 13.00 via digitalt mötesrum. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. På denna sida finns länkar till motioner samt styrelsens förslag. 

Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas innan mars månads utgång. Kallelse ska publiceras på Spädbarnsfondens hemsida 30 dagar före årsmötet. Dagordning och förslag från styrelsen ska finnas på hemsidan senast 30 dagar före mötet. Kallelse ska genom styrelsens försorg utsändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötet. Senast 15 dagar innan årsmötet ska motioner vara styrelsen tillhanda. På årsmötet har varje närvarande medlem rösträtt. Alla medlemmar har varsin röst.

Anmäl dig till årsmötet OBS!
Sista anmälan till årsmötet var fredag 24 mars.

Medlemmarnas förslag till årsmötet 2023

Motioner som skickas in till styrelsen, samt styrelsen svar:

 1. Yrkande på tillägg till och ändrade lydelser i förslaget om nya stadgar.
  Motion 2023_01
  Styrelsens svar 2023_01

styrelsens förslag till årsmötet 2023

Dagordning vid årsmötet

1. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
5. Föredragande av verksamhets och revisionsberättelser
6. Fråga om avgående styrelses ansvarsfrihet
7. Motioner
8. Styrelsens förslag
9. Fastställande av årsavgift
10. Fastställande av årsbudget
11. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Övriga frågor

Beslut fattas av årsmöte med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder.

Betala medlemsavgiften

Föreningen har bytt medlemssystem. Som befintlig medlem kan du själv uppdatera dina uppgifter genom att logga in på Arc Member. Skapa ett lösenord första gången du loggar in.

Just nu har vi uppmärksammat att flera inte lyckats logga in på medlemsportalen. Vi har påtalat detta till Arc Member och hoppas att det löser inom kort.

Obs! Du kan betala din medlemsavgift via den avi samt länk till swish som kommit till din mail.

Betalningsanvisning skickas med din medlemsförsändelse, per e-post om du angivit en sådan i annat fall per brev. I år 2023 skickas den vecka 7 och vecka 8 till er som varit medlemmar under 2020, 2021 och 2022. Har du inte fått något mail eller post ombeds du kontakta oss på kansliet@spadbarnsfonden.se snarast.

Medlemsavgift via autogiro upphör
Vi har avslutat möjligheten att betala medlemskap via autogiro. Obs! Detta gäller inte er som ger gåvor via autogiro utan enbart medlemskap. Har hela medlemsavgiften eller delar av den redan dragits under 2023 kan du få avdrag på din avgift eller ge den som en gåva till föreningen. Kontakta föreningens kansli om du vill ha återbetalning. Avsluta ditt autogiro för medlemskap via din internetbank eller bankgirot.

Tre snabba om motioner

 1. Vad är en motion?

  En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen läser alla inkomna motioner och de publiceras på webben.

 2. Vem får skicka in en motion till årsstämman?

  Alla som är medlemmar i vår förening har rätt att få lägga fram förslag, så kallade motioner, till årsmötet.

 3. Varför ska man skriva en motion?

  Den som vill förändra något i vår förening skriver en motion för att förslaget ska kunna diskuteras och beslutas om av föreningens högsta beslutande organ, som är årsmötet.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik, exempelvis ”Familjehelger”.
 2. Skriv vad förslaget handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta. ”Jag föreslår att årsmötet beslutar att …”
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

Skicka din motion till Spädbarnsfondens styrelse senast 15 dagar innan årsmötet, alltså senast 11 mars 2023. Maila till styrelsen@spadbarnsfonden.se

0
%d bloggare gillar detta: