fbpx

Årsmöte och medlemskap

Spädbarnsfonden håller årsmöte senast sista april varje år. Alla medlemmar i Spädbarnsfonden kallas till årsstämman den 28 april kl 15.00 2024 digitalt. OBS! Nytt datum. Anmälan sker via länken nedan på sidan. 

Kallelse till årsmöte 2024 söndag 28 april kl 15.00 digitalt
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Godkännande av dagordning med anmälan av övriga frågor
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
9. Motioner
10. Styrelsens förslag
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av årsbudget
13. Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c. 2 till 4 suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d. 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år.
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en väljs till sammankallande.

14. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

§ 14 Rösträtt, yttrande samt förslagsrätt Medlem som har betalat årsavgiften senast 30 dagar före årsmötet, och har fyllt 15 år, har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas genom fullmakt. Rösträtten innebär en (1) röst per medlemskap (enskilt eller familj) och erlagd årsavgift. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på årsmötet.

Handlingar inför årsmötet:
spadbarnsfonden_verksamhetsberattelse_2023_
Spädbarnsfondens årsredovisning 2023
Revisionsberättelse_2023
Valberedningensförslag_2024

 

Bli medlem >>

Vi kommer inte ha möjlighet att släppa in medlemmar som inte anmält sig via vårt medlemssystem. Varje deltagare måste sitta på en egen inloggning för att röstlängden ska kunna vara korrekt. Har du problem med din anmälan kontakta info@spadbarnsfonden.se Sista anmälningsdag är fredag 26 april.

ANMÄL DIG HÄR

Du behövs! Vi söker nya personer till styrelsen och valberedningen

Betala medlemsavgiften 2024

Under februari och mars kommer föreningen skicka ut förnyelse av medlemsavgifter  till alla som varit medlemmar mellan åren 2020-2023. Vill du inte fortsätta vara medlem så kan du maila till oss eller låta bli att betala påminnelsen. I juni kommer en till påminnelse och därefter så tar vi bort dig ur vårt medlemssystem.

Betalning via autogiro avslutas
Vi har tidigare meddelat att vi tagit bort möjligheten till att betala sin medlemsavgift via autogiro. Du som medlem ombeds avsluta ditt autogiro och betala via den avi du fått hem i brevlådan eller per e-post. Har ditt medlemskap redan dragits via autogiro kan du maila oss med en skärmdump eller kvitto på betalningen. Vi har bytt medlemssystem och detta innebär att alla autogiron för medlemskap måste avslutas.

Har du frågor skriv till info@spadbarnsfonden.se

Bli medlem >>

Föreningen har våren 2023 antagit nya stadgar och höll därför ordinarie årsmöte den 26 mars och ett extra årsmöte den 14 maj för att fastställa årsmötets beslut.

Här finner du Spädbarnsfondens nya stadgar

Läs våra viktiga dokument.

Valberedningen
Valberedningen är alltid intresserade av eventuella kandidater. Kontakta Annika Haaker för mer information.
E-post: annika.haaker@gmail.com

Här publiceras styrelsens förslag som årsmötet behandlar.

Medlemmarnas förslag som behandlas vid ordinarie årsmöte 2024

Här publiceras motioner som skickas in till styrelsen, samt styrelsen svar. Senast 20 dagar innan årsmötet ska motioner vara styrelsen tillhanda.

Tre snabba om motioner

  1. Vad är en motion?

    En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen läser alla inkomna motioner och de publiceras på webben.

  2. Vem får skicka in en motion till årsstämman?

    Alla som är medlemmar i vår förening har rätt att få lägga fram förslag, så kallade motioner, till årsmötet.

  3. Varför ska man skriva en motion?

    Den som vill förändra något i vår förening skriver en motion för att förslaget ska kunna diskuteras och beslutas om av föreningens högsta beslutande organ, som är årsmötet.

0