fbpx

Vision och verksamhet

Vision

Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.

Alla föräldrar till ett barn som dött under graviditet eller förlossning samt under det första levnadsåret, ska mötas av professionell vård och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och förståelse från omgivningen.

Mål till 2026

För att inrikta och prioritera bland de åtgärder och förändringar som Spädbarnsfonden vill genomföra och bidra med avgränsas verksamheten genom följande uppsatta mål för de närmaste tre åren.

 • Att spädbarnsdödligheten ska minska i Sverige.
 • Att alla familjer som mist spädbarn i hela Sverige ska erbjudas stöd av Spädbarnsfonden.
 • Att förbättra den psykosociala hälsan, minska ofrivillig ensamhet och isolering hos föräldrar och anhöriga som mist ett litet barn, oavsett när i livet.
 • Att relevant vårdpersonal har uppdaterad kunskap om och förståelse av betydelsen av stöd till föräldrar som mist barn.
 • Att beslutsfattare på olika nivåer i Sverige har kännedom om hur de kan bidra till att inga spädbarn dör av orsaker som hade kunnat förebyggas samt till förbättrad psykosocial hälsa hos föräldrar som mist barn.
 • Att resurser finns för forskning kring spädbarnsrelaterade dödsfall och förbyggande åtgärder.
 • Att hitta arbetsformer och sammanhang för att diskutera ett nationellt perinatalt center

Spädbarnsfonden verkar och bidrar till FNs globala hållbarhetsmål 3.2 att förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år.

Våra målgrupper

Ett litet barns död påverkar inte bara livsförhållandena för föräldrar och syskon, utan även närmaste familjen, vänner och kollegor. Vårdpersonalens och omgivningens bemötande har stor betydelse för hur en familj ska klara förlusten av sitt barn.  De primära målgrupperna för Spädbarnsfondens verksamhet är:

 • Föräldrar till det döda barnet
 • Syskon och övriga familjemedlemmar
 • Vårdpersonal och andra professioner som psykologer, kuratorer, begravningsentreprenörer och präster som kommer i kontakt med anhöriga till det döda barnet
 • Media och beslutsfattare

Dessa målgrupper arbetar vi aktivt med för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de drabbade föräldrarna att bearbeta förlusten av sitt barn. Detta är den viktigaste delen av Spädbarnsfondens arbete och bygger idag på att det finns volontära krafter, såsom distriktsamordnare och kontaktpersoner som kan erbjuda enskilda samtal, lokala möten, samtalsgrupper och minnesstunder.

Påverkansarbete

Spädbarnsfonden arbetar för att minska spädbarnsdödligheten och förbättra bemötandet av föräldrar och familjer som mist ett litet barn. Några av de frågor som vi långsiktigt arbetar för att påverka är följande.

Alla gravida ska få information om fosterrörelser

Idag vet vi att barnets rörelser i magen inte ska avta under slutskedet av graviditeten. Trots att kunskapen om fosterrörelser är vetenskapligt belagt och ingår i utbildningar så informeras inte alltid gravida om detta. Minskade fosterrörelser kan vara ett tecken på att barnet inte mår bra. En gravid kvinna som upplever att sitt barn rör sig mindre än tidigare bör ta kontakt med vården för att dubbelkolla att barnet mår bra. Information om barns fosterrörelser bör ges till alla gravida vid kontakten med mödravården.

Spädbarnsfonden vill att alla gravida ska informeras om barns fosterrörelser av mödravården.

Lika bemötande och information i hela landet

När föräldrar mister ett spädbarn skiljer sig bemötandet och informationen från hälso- och sjukvårdspersonalen åt mellan olika sjukhus och landsting. I den kaosartade situationen som drabbade föräldrar befinner sig i när deras barn dött är stödet och informationen från sjukvårdspersonalen mycket viktig. Information om barnet, möjligheten att träffa sitt barn och eventuellt att ta med barnet hem, tillfällen till ritualer och avsked bör ges av sjukvårdspersonalen. Alla drabbade föräldrar bör få likartad information i hela landet.

Spädbarnsfonden vill att sjukvårdspersonal i alla landsting ska ge likartad information till föräldrar som mist spädbarn.

Fler föräldrapenningdagar till drabbade föräldrar

Oavsett om föräldrar får ett levande eller dödfött barn är de föräldrar. Föräldrar till dödfödda barn har idag rätt till föräldrapenning under en månad för mamman respektive 10 dagar för pappan. Detta trots att de har gått igenom en graviditet och förlossning och haft samma förväntningar och drömmar som andra föräldrar.

Föräldrar till dödfödda barn i Sverige får ytterst begränsad föräldrapenning och de nu tillgängliga dagarna är varken tillräckliga ur ett psykiskt eller fysiskt perspektiv för att föräldrarna därefter ska kunna återgå till arbetslivet. I Storbritannien råder ett annat förhållningssätt till familjer med dödfödda barn. Likabehandling råder för mammor till både levande och dödfödda barn. En mamma som efter vecka 24 får ett dödfött barn i Storbritannien har samma rätt till föräldrapenning som om barnet hade levt efter förlossningen.

Respekten för och attityden till dödfödda barns föräldrar behöver förändras. Föräldrar till dödfödda barn och avlidna spädbarn bör få rätt till fler dagar med föräldrapenning istället för att sjukskrivas på grund av den sorg och kris de går igenom.

Spädbarnsfonden vill att antalet föräldradagar för föräldrar som förlorat barn skall öka.

0