fbpx

Praktisk information

Praktiska länkar

Stillbirth.se  – Här kan du ta del av barnmorskan och forskaren Ingela Rådestads erfarenheter. Har du mist barn före födelsen eller möter du föräldrar som mist barn?

Den sista vilan – Den sista vilan är en plats på nätet som handlar om sorg och begravning.

SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund – Här finns information om hur kyrkliga och borgliga begravningar går till, information till dig som just mist en anhörig, musik och verser vid sorg och begravning, familjesida med döds- och tackannonser m.m.

1177.se – Här finns kunskap och information om hälsa och sjukvård. Här kan man bl.a. läsa om vård av barn i livets slutskede, sorg och begravning. Sidan ägs av Sveriges Landsting och Apoteket.

Svenska kyrkan – Här finns information och svar på vanliga frågor om dödsfall och begravning. Checklistor, psalmförslag, praktiska råd m.m.

Begravning

Begravning för sitt barn har man rätt att ha om barnet föds efter 12 fulla graviditetsveckor. Det är ingen brådska med att ordna begravning. Det är viktigt att ta den tid som behövs för att hinna känna efter hur man vill ha det så att avskedet blir så bra som möjligt. Som förälder har du möjlighet att göra det mesta utifrån dina egna tankar och önskemål.

Vilken ceremoni passar er? Urna eller inte? Minneslund eller gravsten? Stämningsfull musik? Man kan vända sig till en begravningsbyrå för att få hjälp. I de flesta delar av landet kan man även kostnadsfritt få hjälp från sjukhuskyrkan med begravningen. I många fall kan de hjälpa till med allt runtomkring även om man vill ha begravningen i sin hemförsamling. Mycket kan man också göra själv om man vill.

Försäkringar

Det finns vissa försäkringar som faller ut när man förlorar ett barn. Men det är inte alla som har dessa. Sjukhusets kurator kan hjälpa till att kontrollera vilka försäkringar man har. Några försäkringar som kan gälla är försäkring via facket eller arbetsgivaren alternativt om man tecknat en väntabarn-försäkring där det ingår. Många kommuner har tecknat en barn-och ungdomsförsäkring, som man omfattas av när ett barn dör. I Göteborgs stad tex, så erhåller föräldrarna ett basbelopp om ett barn 0-17 år dör, ifall barnets fötts levande. Kontakta kuratorsenheten på ditt sjukhus, de kan informera dig om hur det fungerar just i din kommun. Har man låg inkomst och saknar möjlighet att betala för de kostnader som kan uppstå i samband med en begravning, kontakta socialtjänsten som kan bedöma ifall en har rätt till begravningshjälp.

SJUKSKRIVNING/FÖRÄLDRAPENNING

Vid förlusten av ett litet barn eller födsel av dödfött barn, har mamman rätt till 29 dagar föräldrapenning och pappan/partnern 10 föräldrapenningsdagar (se nedan). Därefter kan man bli sjukskriven av läkare om man mår så dåligt att man inte kan arbeta. Tag kontakt med den läkare som du har kontakt med på Kvinnokliniken eller på vårdcentralen.

Försäkringskassan har en särskild enhet som hjälper föräldrar som har förlorat barn. Om ditt barn dog efter förlossningen och har ett personnummer kommer en handläggare att kontakta dig. Om ditt barn dog i magen eller inte har ett personnummer är det ofta en kurator från sjukhuset som kontaktar enheten, prata i så fall med din kurator. Om du själv vill ta kontakt med enheten, ring Försäkringskassans kundtjänst 0771-524 524. De kontaktar den särskilda enheten som ringer upp dig inom några dagar.

Om du har mist ett barn i samband med förlossningen kan du som födde barnet få föräldrapenning i 29 dagar efter förlossningen. När de 29 tagarna är tagna kan du få 10 dagar med tillfällig föräldrapenning. Du som inte födde barnet kan ta ut 10 dagar inom 60 dagar från förlossningen. Därefter kan du ta ut 10 dagar till inom 90 dagar från förlossningen. Ersättningen du får kallas tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassans enhet hjälper dig att anmäla och ansöka om föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Hur mycket du får beror på din inkomst.

Försäkringskassan till dig som har mist barn

Folkbokföring

Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket enligt 24 § folkbokföringslagen. En anmälan ska också göras för ett nyfött barn som har andats efter födseln eller visat andra livstecken.

Reglerna för hur födelse- och dödsbevis ska utfärdas beror på om barnet är fött före vecka 22 havandeskapsveckan eller inte. När ett barn som föds levande före vecka 22 och som sedan avlider utfärdas först ett födelsebevis och sedan ett dödsbevis. Om ett barn föds dödfött efter22 havandeskapsveckan ska sjukhuset skicka en anmälan om barnets och moderns personuppgift till skatteverket. När Skatteverket registrerar en uppgift om ett dödfött barn så registreras också uppgifter om föräldrarna. Om ett barn avlider före utgången av 22 havandeskapsveckan sänds inte något dödsbevis till skatteverket från sjukhuset.

REGISTRERA ETT DÖDFÖTT BARN HOS SKATTEVERKET

Vanligtvis så registreras inte ett dödfött barn på föräldrarnas sidor i folkbokföringen. Skatteverket kan dock, om någon eller båda föräldrarna begär det skriftligt, göra en registrering om ett dödfött barn som en relation till en aldrig folkbokförd person, en s.k. AFB-relation. Detta innebär att tar man fram en personbild på föräldrarna så ser man barnet där. Om mamman är gift registreras även uppgiften för pappan. Om mamman inte är gift registrerar Skatteverket endast in relationen till pappan om en sk faderskapsbekräftelse har bifogats ansökan.

Namnanmälan

Man kan också anmäla ett namn på sitt barn även om det har fötts dödfött efter vecka 22 eller om barnet har dött innan man har hunnit anmäla ett namn till skatteverket. Anmälan görs då i ett skrivet brev till Skatteverket. Nedan finns ett förslag på hur texten kan vara:

Brevförslag:
”Till Skatteverket, folkbokföringen

Vi önskar härmed att få vårt barn som föddes död (barnets födelsedatum) registrerad som en AFB-relation hos båda föräldrarna. Vi vill samtidigt anmäla namn till vårt barn och anmäler då namnet …. i förnamn och …. i efternamn. Vi önskar få registerutdrag då registreringen är utförd.

Med vänlig hälsning

Ert namn och personnummer”

*Den 1 juli 2008 ändrades lagen i Sverige och ett foster räknas nu som barn efter 22 havandeskapsveckan. Tidigare gällde 28 veckan. Nu följer lagen Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer. Spädbarnsfonden bidrog till denna lagändring genom sin kampanj ”Ett barn är ett barn”.

Felbehandling

Om man är missnöjd med den vård man fått finns det fler ställen att vända sig till några olika instanser.

Patientnämnden

Enligt lag skall det finnas patientnämnd i varje landsting och kommun. Patientnämnden är en från vården fristående och opartisk instans dit patienter anhöriga och personal kostnadsfritt kan vända sig. Nämndens uppgift är att hjälpa patienter att lösa problem som uppstått i kontakten med vården samt att ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården.

Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter; den utreder, föreslår lösningar och kontakter. Mer information finns på respektive sjukhus hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Ivo.

Patientförsäkring


Om du vill ha ersättning för skada m.m., som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna. När det gäller landstingssjukvården vänder man sig till LöF.

Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren för upplysning och vilket bolag han eller hon är försäkrad i. Det finns ett fåtal, privatpraktiserande yrkesutövare som inte är anslutna till försäkringarna, då kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen.

Polisutredning

När ett barn dör i plötslig spädbarnsdöd i hemmet måste det enligt lag alltid göras en polisutredning och en rättsmedicinsk obduktion för att utesluta att något brott har begåtts.

Det är olika hur polisutredningen i sådana här fall hanteras. Ibland får föräldrarna själva svara på polisens frågor. Ibland har ansvarig barnläkare på sjukhuset dit barnet har förts från hemmet kontakt med polisen.

När ett barn dör i magen eller på sjukhus så beslutar ansvarig läkare om klinisk obduktion, s k dödsorsaksobduktion efter att ha tillfrågat föräldrarna. Föräldrarna har rätt att säga nej om de inte vill att deras barn obduceras. Obduktion görs för att fastställa dödsorsak, få kunskap om eventuell sjukdom som orsakat dödsfallet eller effekt av en viss behandling.

En rättsmedicinsk obduktion beslutas av polismyndigheten, allmän åklagare eller allmän domstol. Polisen ska underrätta de anhöriga men en rättsmedicinsk obduktion får utföras även om de närstående mottsätter sig det.

En rättsmedicinsk undersökning görs för att fastställa dödsorsaken och att utreda onaturliga och misstänkt onaturliga dödsfall. Den görs också för att upptäcka, bekräfta eller utesluta brott.

En rättsmedicinsk undersökning genomförs också då det finns misstanke om att det har förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.

En rättsmedicinsk undersökning utförs av Rättsmedicinalverket på sex olika orter i Sverige och utgörs av

  1. rättsmedicinsk likbesiktning, vilket också kan innefatta provtagning
  2. rättsmedicinsk obduktion som innefattar yttre kroppsbesiktning
  3. utvidgad rättsmedicinsk obduktion, främst vid misstanke om brott

Som anhörig har man rätt att ta del av obduktionsrapporten när polisutredningen är avslutad.

Polisen ska informera dig/er om att förundersökningen är nedlagd.

Du kan läsa mer i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Att gå tillbaka till arbetet

Det finns inga generella råd om när det är läge att återvända till jobbet efter att ha förlorat ett barn, eller förlust av en annan nära person. Det varierar från person till person och det beror på vilken typ av arbete du har och vilken arbetsplats du återvänder till.

En fördel med att komma tillbaka till jobbet är att det ger dig möjlighet att tänka på något annat och känslan av att behärska någonting. Många tycker att detta är positivt för sorgeprocessen. Att komma tillbaka till rutiner och struktur i vardagen är bra hjälp i sorgen och här kan jobbet vara viktigt.

Koncentrations- och minnessvårigheter och energilöshet kan vara biverkningar för personer i sorg. Det kan ta tid innan du får tillbaka normal arbetsförmåga. Det är viktigt att arbetsplatsen accepterar detta så att du kan återvända till jobbet utan att behöva prestera på max.

Det kan vara bra att förbereda din arbetsplats på att du kommer tillbaka och ett råd drabbade föräldrar ger är att i förväg  berätta för kollegerna vad som hänt. Det kan vara genom att mejla, eller be chef/arbetsledare läsa upp ett brev du har skrivit.

På de här sidorna finns information och råd till din arbetsplats som kan underlätta både för dig och för dem när du kommer tillbaka.

0
%d bloggare gillar detta: