fbpx

Till dig som förlorat ett barn

Bild med fjäril som sitter på en kvinnas axel

 Jag har varit med om dig. Jag kan aldrig förlora dig.

– Jacques Werup

Först vill vi säga hur ledsna vi är över att du har mist ditt barn. När det värsta har hänt är information och stöd viktigt. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill få berätta vad som hänt. Ta kontakt så får du tala med någon av våra stödpersoner som själva mist barn.

Vi finns här för dig och svarar så fort vi kan.

UNDER SOMMAREN – fr.o.m. 8 juli 

OM DU VILL HA STÖD maila oss på stod@spadbarnsfonden.se

Ring eller skicka ett sms till vår stödtelefon: 0706-59 58 88( stängt tom 12 augusti)

På sjukhuset – samla minnen

Det är inte bråttom, ta all den tid ni behöver. I den här situationen finns inga rätt eller fel. Gör allt ni vill på ert eget sätt.

Spädbarnsfondens Minnespåse är till för att hjälpa dig som förälder att samla minnen av ditt barn. I chocken och sorgen kan det vara svårt att tänka klart eller ens veta vad man vill. Minnespåsen ger information och handfasta råd baserade på vad föräldrar som också förlorat barn vet är värdefullt.

Vår målsättning är att det ska finnas minnespåsar på alla sjukhus. Om du inte fått en minnespåse kan vi skicka en till dig. Skriv till stod@spadbarnsfonden.se

Minnespåsens innehåll
  • Foldern ”Till dig som mist ditt barn”
  • Foldern ”Spädbarnsfonden”
  • Två handvirkade elefanter. En som får följa med barnet i kistan och en att ta med hem.
  • Avtryckset för fot och hand.
  • En checklista i syfte att samla minnen
  • Älskade barn-kortet (för att notera vikt och längd mm)

Om ni inte orkar själva finns det alltid hjälp att få: av vårdpersonal på sjukhuset, av kuratorn eller av någon annan ni har förtroende för. Sjukhuskyrkan finns också och de representerar flera olika trosinriktningar.

Det är ert barn. Hur ni vill ta avsked är det ni som bestämmer. Läs här om exempel på saker som andra föräldrar har gjort och som i efterhand har skänkt dem glädje.

När ett barn dör hemma

När ett barn dör i hemmet måste det enligt lag göras en polisutredning och en rättsmedicinsk obduktion. Det gör man för att utesluta att brott har begåtts.

Hur polisutredningen går till varierar. Ibland får föräldrarna själva svara på polisens frågor. Ibland har ansvarig barnläkare på sjukhuset dit barnet har förts från hemmet kontakt med polisen.

Polismyndigheten, allmän åklagare eller allmän domstol beslutar om en rättsmedicinsk obduktion ska göras. Polisen ska underrätta de anhöriga, men en rättsmedicinsk obduktion får utföras även om de närstående inte vill det.

En rättsmedicinsk obduktion ska fastställa dödsorsaken och utreda onaturliga dödsfall. Eller för att upptäcka, bekräfta eller utesluta brott.Det görs också vid misstanke om att det har förekommit fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.

Efteråt, när polisutredningen är avslutad, har anhöriga rätt att ta del av obduktionsrapporten. Polisen ska informera dig/er om att förundersökningen är nedlagd.

Du kan läsa mer i lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Begravning

Om barnet föds efter 12 fulla graviditetsveckor har man rätt att ha begravning för sitt barn.  Men det är ingen brådska med att ordna begravning. Det är viktigt att ta den tid som behövs för att hinna känna efter hur man vill ha det så att avskedet blir så bra som möjligt. Som förälder har du möjlighet att göra det mesta utifrån dina egna tankar och önskemål. Läs mer om begravning och dina rättigheter här>>

 

Bårtäcke till kistan
Spädbarnsfonden lånar kostnadsfritt ut ett bårtäcke. Det är en vacker textil som läggs över kistan under begravningsceremonin.

Bårtäcket är vävt i bomull och ull med inslag av tunnaste lin. Det är starka och vackra material som gör täcket tåligt. I mitten av täcket löper en rad med pärlor. Det är vackert att se på och känslan av att stryka med handen över täcket stannar kvar i kroppsminnet.

Kanske det mest betydelsebärande ändå är att vårt bårtäcke till de minsta kistorna bär på en historia. Det berättar att någon annan vet hur det är att sörja och begrava ett litet barn.

Spädbarnsfondens bårtäcke är formgett och handvävt av textilkonstnären Birgitta Nordström.

Obduktion

När ett barn dör i magen eller på sjukhus så beslutar ansvarig läkare om klinisk obduktion efter att ha tillfrågat föräldrarna. Föräldrarna har rätt att säga nej om de inte vill att deras barn obduceras. Obduktion görs för att fastställa dödsorsak, få kunskap om eventuell sjukdom som orsakat dödsfallet eller effekt av en viss behandling. Genom att hitta dödsorsaken kan man förebygga att det händer igen.

 Läs mer om obduktion>>

Försäkringar

Det finns olika försäkringar som kan gälla när man förlorar ett barn. Men det är inte alla som har dessa. Sjukhusets kurator kan hjälpa till att kontrollera vilka försäkringar man har. Du kanske är försäkrad via facket eller arbetsgivaren. Eller om du  tecknat en gravidförsäkring där det ingår. Många kommuner har tecknat en barn-och ungdomsförsäkring, som man omfattas av när ett barn dör. I Göteborgs stad till exempel, så får föräldrarna ett basbelopp om ett barn 0-17 år dör, ifall barnets fötts levande. Kontakta kuratorsenheten på ditt sjukhus, de kan informera dig om hur det fungerar i din kommun. Har du låg inkomst och saknar möjlighet att betala för de kostnader som kan uppstå i samband med en begravning? Kontakta socialtjänsten, så bedömer de om du har rätt till begravningshjälp.

Föräldrapenning & sjukskrivning

Vid förlusten av ett litet barn eller födsel av dött barn, har mamman rätt till föräldrapenning i 29 dagar. Den andra föräldern har rätt till 10 dagar med föräldrapenning (se nedan). Efter det kan man bli sjukskriven av läkare om man mår så dåligt att man inte kan arbeta. Ta kontakt med den läkare som du har kontakt med på kvinnokliniken eller på vårdcentralen.

Försäkringskassan har en särskild enhet som hjälper föräldrar som har förlorat barn. Om ditt barn dog efter förlossningen och har ett personnummer kommer en handläggare att kontakta dig. Om ditt barn dog i magen och inte har ett personnummer är det ofta en kurator från sjukhuset som kontaktar enheten, prata i så fall med din kurator. Om du själv vill ta kontakt med enheten, ring Försäkringskassans kundtjänst 0771-524 524. De kontaktar den särskilda enheten som ringer upp dig inom några dagar.

Om du har mist ett barn i samband med förlossningen kan du som födde barnet få föräldrapenning i 29 dagar efter förlossningen. När de 29 dagarna är tagna kan du få 10 dagar med tillfällig föräldrapenning. Du som inte födde barnet kan ta ut 10 dagar inom 60 dagar från förlossningen. Därefter kan du ta ut 10 dagar till inom 90 dagar från förlossningen. Ersättningen du får kallas tillfällig föräldrapenning.

Försäkringskassans enhet hjälper dig att anmäla och ansöka om föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning. Hur mycket du får beror på din inkomst.

Försäkringskassan till dig som har mist barn

Folkbokföring

Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket enligt 24 § folkbokföringslagen. Det tar sjukhuset hand om. Reglerna för hur födelse- och dödsbevis ska utfärdas beror på om barnet är fött före eller efter graviditetsvecka 22.

  • Om ett barn föds levande före vecka 22 och sedan avlider utfärdas först ett födelsebevis och sedan ett dödsbevis.
  • Om ett barn avlider före vecka 22  sänds inte något dödsbevis till Skatteverket.
  • Om ett barn föds dödfött efter vecka 22 skickar sjukhuset en anmälan om barnets och moderns personuppgift till Skatteverket som registrerar barnets födelsedatum, dödsdatum och kön, samt fullständigt namn och personnummer på mamman i folkbokföringsregistret.

Sedan 21 februari 2022 registrerar Skatteverket inte längre för- eller efternamn på barnet och inte heller ”fastställt föräldraskap”, det vill säga pappans namn och personnummer.

Du som förälder får gärna skicka in dina tankar till oss om förändringen. Mejla info@spadbarnsfonden.se

Länk till Skatteverkets nya beslut

Brevet till Spädbarnsfonden från Skatteverket

*Den 1 juli 2008 ändrades lagen i Sverige och ett foster räknas nu som barn efter 22 havandeskapsveckan. Tidigare gällde 28 veckan. Nu följer lagen Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer. Spädbarnsfonden bidrog till denna lagändring genom sin kampanj ”Ett barn är ett barn”.

Felbehandling

Om man är missnöjd med den vård man fått finns det flera insatser att vända sig till.

Patientnämnden

Finns enligt lag i varje landsting och kommun. Patientnämnden är en från vården fristående och opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt kan vända sig. Nämndens uppgift är att hjälpa patienter att lösa problem som uppstått i kontakten med vården samt att ta initiativ till förändringar som stärker patientens ställning och förbättrar vården.

Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter; den utreder, föreslår lösningar och kontakter. Mer information finns på respektive sjukhus hemsida.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

IVO är en statlig myndighet. Hit vänder du dig om du vill klaga på hälso- och sjukvården. Myndigheten utreder och kan sedan lämna synpunkter om förbättringar till stället du anmält. Ibland händer det att vårdpersonal ser brister eller olycksfall i sitt arbete. De ska då göra en egen anmälan till IVO, en så kallad Lex Maria-anmälan.

Ivo.

Patientförsäkring


Om du vill ha ersättning för skada som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna. När det gäller landstingssjukvården vänder man sig till LöF.

Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren för upplysning och vilket bolag han eller hon är försäkrad i. Det finns ett fåtal, privatpraktiserande yrkesutövare som inte är anslutna till försäkringarna, då kan du vända dig till Patientförsäkringsföreningen.

Att gå tillbaka till arbetet

Det finns inga generella råd om när det är läge att återvända till jobbet efter att ha förlorat ett barn, eller förlust av en annan nära person. Det varierar från person till person och det beror på vilken typ av arbete du har och vilken arbetsplats du återvänder till.

En fördel med att komma tillbaka till jobbet är att det ger dig möjlighet att tänka på något annat och känslan av att behärska någonting. Många tycker att detta är positivt för sorgeprocessen. Att komma tillbaka till rutiner och struktur i vardagen är bra hjälp i sorgen och här kan jobbet vara viktigt.

Koncentrations- och minnessvårigheter och energilöshet kan vara biverkningar för personer i sorg. Det kan ta tid innan du får tillbaka normal arbetsförmåga. Det är viktigt att arbetsplatsen accepterar detta så att du kan återvända till jobbet utan att behöva prestera på max.

Det kan vara bra att förbereda din arbetsplats på att du kommer tillbaka. Ett råd från andra drabbade föräldrar är att i förväg  berätta för kollegerna vad som hänt. Det kan vara genom att mejla, eller be chef/arbetsledare läsa upp ett brev du har skrivit.

På de här sidorna har vi samlat information och råd till din arbetsplats som kan underlätta både för dig och för dem när du kommer tillbaka.

Länkar

Stillbirth.se  Här kan du ta del av barnmorskan och forskaren Ingela Rådestads erfarenheter. Har du mist barn före födelsen eller möter du föräldrar som mist barn?

SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund Här finns information om hur kyrkliga och borgliga begravningar går till, information till dig som just mist en anhörig, musik och verser vid sorg och begravning, familjesida med döds- och tackannonser m.m.

1177.se Här finns kunskap och information om hälsa och sjukvård. Här kan man bl.a. läsa om vård av barn i livets slutskede, sorg och begravning. Sidan ägs av Sveriges Landsting och Apoteket.

Svenska kyrkan Här finns information och svar på vanliga frågor om dödsfall och begravning. Checklistor, psalmförslag, praktiska råd m.m.

Den sista vilan Den sista vilan är en plats på nätet som handlar om sorg och begravning.

0